5 NJOHURI KYÇE MBI ISRANË DHE MIRAXHIN

Numri i fetvasë: 107 5 NJOHURI KYÇE MBI ISRANË DHE MIRAXHIN

Kategoria: KONSIDERATAT E PABAZA PËR DITËT-MUAJT-KOHËT

 5 NJOHURI KYÇE MBI ISRANË DHE MIRAXHIN

 Pyetje: 5 NJOHURI KYÇE MBI ISRANË DHE MIRAXHIN

Cili është kuptimi i Israsë dhe Miraxhit dhe kur ka ndodhur kjo ngjarje? Deshëm të dimë lidhur me dispozitën e agjërimit në atë që njihet si dita e Israsë dhe Miraxhit, si dhe faljes dhe festimit në natën e saj.

 Përgjigjja: 5 NJOHURI KYÇE MBI ISRANË DHE MIRAXHIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Përmbledhja e thënieve të dijetarëve muslimanë ekzaminues lidhur me Natën e Israsë dhe Miraxhit është se ajo përbën një natë me vlerë të madhe por me datë të panjohur, që i përket kohëve që kanë vlerë të madhe tek Allahu, por që për to në normat islame nuk është përcaktuar ndonjë adhurim, as namaz, as agjërim dhe as ndonjë gjë tjetër, prandaj Allahu ia fshehu robërve të tij njohjen e datës së kësaj nate; kurse në lidhje me disa njohuri kryesore mbi këtë natë thuhet:

Lexoni më tepër

5 NJOHURI KYÇE MBI ISRANË DHE MIRAXHIN Read More »