JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

SUNETI DHE EL-ǨUR-AANIJ-JUUNËT

SQARIMI-ANULIMI I KURANIT ME SUNETIN

Numri i fetvasë: 335 SQARIMI-ANULIMI I KURANIT ME SUNETIN

Kategoria: POZITA E TRADITËS PROFETIKE

 SQARIMI-ANULIMI I KURANIT ME SUNETIN

 Pyetje: SQARIMI-ANULIMI I KURANIT ME SUNETIN

Si është raporti i Sunetit (Traditës Profetike) kundrejt Kuranit; pra cili është pushteti / fuqia që ka Suneti mbi Kuranin, sa i përket bërjes së sqarimeve, specifikimeve apo anulimeve (shfuqizimeve) të teksteve apo dispozitave të caktuara kuranore?

 Përgjigjja: SQARIMI-ANULIMI I KURANIT ME SUNETIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kurani dhe Suneti (Tradita Profetike) gëzojnë të njëjtën pozitë, nën konsideratën se përbëjnë burimet kryesore kategorike të ligjit islam.

Lexoni më tepër

SQARIMI-ANULIMI I KURANIT ME SUNETIN Read More »

TRADITA PROFETIKE SI BURIM I LIGJIT ISLAM

Numri i fetvasë: 334 TRADITA PROFETIKE SI BURIM I LIGJIT ISLAM

Kategoria: POZITA E TRADITËS PROFETIKE

 TRADITA PROFETIKE SI BURIM I LIGJIT ISLAM

 Pyetje: TRADITA PROFETIKE SI BURIM I LIGJIT ISLAM

Përdersia Kurani është i plotë, i kompletuar dhe i garantuar për ligjin islam, për çfarë nevojitet atëherë Suneti (Tradita Profetike)? Cila është pozita që gëzon Suneti (Tradita Profetike) në raport me Kuranin, mbështetur me argumente kuranore dhe profetike?

 Përgjigjja: TRADITA PROFETIKE SI BURIM I LIGJIT ISLAM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Argumentet autentike kuranore dhe profetike që vërtetojnë se Suneti është burim kategorik i ligjit islam, janë të shumta dhe ne po mjaftohemi me sa vijon:

Lexoni më tepër

TRADITA PROFETIKE SI BURIM I LIGJIT ISLAM Read More »

↓
Scroll to Top