JETA E VËRTETË

DISPOZITA TË TJERA PERIODAT-LEHONIA

ADHURIMI NË RAMAZAN GJATË ZAKONEVE

Numri i fetvasë: 91 ADHURIMI NË RAMAZAN GJATË ZAKONEVE

Kategoria: MENSTRUACIONET-LEHONIA DHE AGJËRIMI

ADHURIMI NË RAMAZAN GJATË ZAKONEVE

 Pyetje: ADHURIMI NË RAMAZAN GJATË ZAKONEVE

Çfarë adhurimesh mund të bëjë femra muslimane lehone ose me menstruacione, gjatë ditënetëve të caktuara të Ramazanit, sidomos atyre të fundit në të cilët gjendet Nata e Kadrit? A mund të lexojë ajo libra që kanë në përmbajtjen e tyre ajete (thënie) kuranore?

 Përgjigjja: ADHURIMI NË RAMAZAN GJATË ZAKONEVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Femrës muslimane lehone ose me zakone1, i lejohet që t’i veprojë të gjitha adhurimet përveç: namazit, agjërimit, tavafit në Qabe dhe IÂTIKEEF-it (ngujimit për adhurim) në xhami dhe kjo vlen si për ditënetët e Ramazanit, ashtu edhe për kohën jashtë tij.

Lexoni më tepër

LEXIMI I KURANIT GJATË MENSTRUACIONEVE

Numri i fetvasë: 90 LEXIMI I KURANIT GJATË MENSTRUACIONEVE

Kategoria: VLERA-ETIKA E LEXIMIT-STUDIMIT KURANOR

LEXIMI I KURANIT GJATË MENSTRUACIONEVE

 Pyetje: LEXIMI I KURANIT GJATË MENSTRUACIONEVE

Kam dëgjuar se çështja e prekjes dhe leximit të Kuranit për femrën lehone ose me menstruacione, nuk është e njëjtë me atë të xhunubit (personit që ka ejakuluar), pra ndërkohë që këtij të fundit nuk i lejohet kurrsesi leximi dhe prekja e Kuranit, femrës lehone ose me menstruacione i lejohet leximi i Kuranit pa e prekur atë. A mund të na sqaroni më gjerë në lidhje me këtë çështje?

 Përgjigjja: LEXIMI I KURANIT GJATË MENSTRUACIONEVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
↓
Scroll to Top