JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

EL-ÂǨIIǨA-THERORI KUR LIND BEBJA

LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

Numri i fetvasë: 233 LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

Kategoria: EL-ÂǨIIǨA-THERORI KUR LIND BEBJA

 LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

 Pyetje: LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

Kam dëgjuar se akika (theror me rastin e lindjes së bebit) bëhet një dash për fëmijën femër dhe dy desh për fëmijën mashkull. A mund të na tregoni më konkretisht se cilat janë llojet e bagëtive që vlejnë për bërjen e akikas, sa bagëti theren si akika dhe si veprohet me akikan?

Përgjigjja: LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Lloji i bagëtisë së akikas

Lloji i bagëtisë së akikas: Ajo mund të jetë prej bagëtive të imta (dhenve 6 muaj e sipër apo dhive 1 vit e sipër) dhe shumica e dijetarëve janë të mendimit se ajo lejohet të jetë prej bagëtive të trasha (lopëve 2 vjeç e sipër dhe deveve 5 vjeç e sipër). Më e mira është që bagëtia të jetë prej deshve. Bagëtia duhet të mos këtë asnjë të metë, pra ajo nuk duhet të jetë: e verbër, çalamane, e zgjebosur, me eshtër të thyer apo të meta të dukshme. Asaj nuk i prihet leshi dhe as i shitet lëkura apo diçka nga mishi i saj. Bagëtia e akikas duhet blerë e gjallë, pra nuk vlen për të që ajo të pagohet vetëm mish (pasi të jetë therur).1

Lexoni më tepër

LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS Read More »

QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

Numri i fetvasë: 232 QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

Kategoria: EL-ÂǨIIǨA-THERORI KUR LIND BEBJA

 QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

 Pyetje: QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

Dëshiroj të bëj një akika (të ther një bagëti me rastin e lindjes së fëmijës tim) dhe desha të di si bëhet nijeti (qëllimi) për këtë rast. A mund të na informoni gjithashtu për vlerën apo urtësinë e akikas?

Përgjigjja: QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Nijeti (qëlimi) i akikas

Dijetarët muslimanë përmendin se nijeti i akikës bëhet duke thënë (teksa bëhemi gati ta presim bagëtinë): “BISMIL-LAAH, ALL-LLAAHU EKBER / Me emrin e Allahut, Allahu është më i Madhi. O Allah, kjo (akika) është (furnizim) prej Teje dhe është për Ty (të kushtohet vetëm Ty). Kjo është akika e fëmijës sim / pranoje prej tij (duke përmendur emrin e fëmijës së tij). Sa në fjalë vlen kur është vetë prindi ai që e pret akikan për fëmijën e tij, ndërsa nëse akikan e pret dikush tjetër, ai thotë: “… Kjo është akika e filanit / pranoje prej tij (duke përmendur emrin e tij). Detyrë këtu është të thuhet besmelja1, kurse të tjerat janë thjesht mustehab2 (të pëlqyeshme).

Lexoni më tepër

QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS Read More »

BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Numri i fetvasë: 217 BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

 Pyetje: BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Një person ka vendosur të bëj akika (të ther një bagëti me rastin e lindjes së fëmijës) dhe ka zgjedhur që këtë ta bëj në ditën e kurbanit dhe krahas nijetit (qëllimit) të kurbanit. A lejohet që kur ta bëj therjen e bagëtisë së kurbanit të Bajramit, ta bëj nijetin njëherazi edhe për kurban edhe për akika?

 Përgjigjja: BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Akika quhet bagëtia e imët (prej dhenve apo dhive, meshkuj ose femra) që bëhet sakrificë (theret) nga ana e kujdestarit të fëmijës në dobi të fëmijës, si falënderim ndaj Allahut të Madhëruar për mirësinë e furnizimit me fëmijë.1

Lexoni më tepër

BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT Read More »

AKIKA-BAGËTIA QË THERET KUR LIND BEBI

Numri i fetvasë: 24 AKIKA-BAGËTIA QË THERET KUR LIND BEBI

Kategoria: EL-ÂǨIIǨA-THERORI KUR LIND BEBJA

AKIKA-BAGËTIA QË THERET KUR LIND BEBI

 Pyetje: AKIKA-BAGËTIA QË THERET KUR LIND BEBI

Kur kanë lindur dy djemtë e mi nuk kam prerë kurban. A është gjynah kjo dhe nëse po si mund ta shlyej?

 Përgjigjja: AKIKA-BAGËTIA QË THERET KUR LIND BEBI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Domethënia e akikës

Kuptimi i akikas vjen nga fjala arabe “AǨ-ǨA / ndaj ose pres”, së këtejmi quhet ky theror akika, për shkak të prerjes së fytit të bagëtisë. Gjuhologët arabë përmendin se “akika” quhen edhe “flokët me të cilat lind bebi”1.

Lexoni më tepër

AKIKA-BAGËTIA QË THERET KUR LIND BEBI Read More »

↓
Scroll to Top