JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

SUBJEKTI I THIRRJES ISLAME

PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

Numri i fetvasë: 55 PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

Kategoria: SUBJEKTI I THIRRJES ISLAME

PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

 Pyetje: PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

Interesohem mbi kuptimin e shoqërimit me njerëzit në Islam, nën sloganin “mes integrimit dhe vetëmbylljes”. Prej tij unë kuptoj se është i lejuar integrimi në shoqëri, qoftë ajo (shoqëri) e mirë apo e keqe, por me kushtin që të mos ndikohesh nga idetë dhe sjelljet e tyre negative. Ç’mund të thuhet mbi shoqërimin me njerëzit duke zbatuar konstatimet e mësipërme?

 Përgjigjja: PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË Read More »

RREGULLA PËR THIRRJEN NË ISLAM

Numri i fetvasë: 54 RREGULLA PËR THIRRJEN NË ISLAM

Kategoria: THIRRËSI-KUSHTET E CILËSITË

RREGULLA PËR THIRRJEN NË ISLAM

 Pyetje: RREGULLA PËR THIRRJEN NË ISLAM

Cilat janë disa nga rregullat më të rëndësishme që këshillohen të ndiqen për  t’ia prezantuar Islamin një personi?

 Përgjigjja: RREGULLA PËR THIRRJEN NË ISLAM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në Librin e Allahut (në Kuranin famëlartë) dhe Jetëshkrimin e Profetit (Paqja qoftë mbi të!) ka material të bollshëm që shërben si një manual shumë i vyer për detyrën madhështore të ftesës së njerëzve në Rrugën e Allahut (në Islam).

Lexoni më tepër

RREGULLA PËR THIRRJEN NË ISLAM Read More »

↓
Scroll to Top