JETA E VËRTETË

NAMAZI I PARADITES-ĎUȞAJA

SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI NAFILEJE

Numri i fetvasë: 390 SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI NAFILEJE

Kategoria: NAMAZI VULLNETAR SISTEMATIK DHE I LIRË

SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI NAFILEJE

 Pyetje: SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI NAFILEJE

Më pëlqen të ndjek medh’hebin hanefi. Doja të pyesja, se a bën që të falen synetet (nafilet/faljet vullnetare), katër rekate pa shkëputje, apo është e përcaktuar që ato të falen dyshe-dyshe. Unë i kam falur katër pa shkëputje dhe më thanë ku e ke argumentin.

 Përgjigjja: SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI NAFILEJE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon:

Së pari: Ndjekja e një mendimi të caktuar juridik islam

Lexoni më tepër

SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI NAFILEJE Read More »

RRETH NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

Numri i fetvasë: 359 RRETH NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

Kategoria: NAMAZI I PARADITES-ĎUȞAJA

RRETH NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

 Pyetje: RRETH NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

A mund të na tregoni disa njohuri kryesore në lidhje me Namazin e Duhasë, mbi kuptimin (përkufizimin), dispozitën, formën dhe kohën e faljes së tij? Çfarë pjese kuranore këndohet në këtë namaz dhe a falet apo jo ai njëjtë si namazet e njohura me dy rekate?

 Përgjigjja: RRETH NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lidhur me kuptimin (përkufizimin), dispozitën, formën dhe kohën e faljes së Namazit të Duhasë, juristët muslimanë përmendin njohuritë kryesore në vijim1:

Lexoni më tepër

RRETH NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES Read More »

VLERA E NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

Numri i fetvasë: 6 VLERA E NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

Kategoria: NAMAZI I PARADITES-ĎUȞAJA

 VLERA E NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

 Pyetje: VLERA E NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

Cilat janë vlerat dhe mirësitë e namazit të duhasë?

 Përgjigjja: VLERA E NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Namazi i Duhasë (Paradites) është një namaz vullnetar shumë i pëlqyeshëm dhe ka një vlerë vërtet të madhe.

Namazi i Duhasë konsiderohet sadaka ditore shlyese e falënderimit mbi mirësinë hyjnore të pajisjes së njeriut me kyçet dhe organet e tij trupore dhe shlyes i shumë përmendjeve e adhurimeve hyjnore (përfshirë: bërjen tesbih, tehmid, tehlil, tekbir, urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja etj.); është porosi e çmuar profetike; është namaz që dëshmohet dhe prezantohet nga engjëjt; është namazi i njerëzve që i kthehen, pendohen dhe i drejtohen Zotit rishtas; është namazi që garanton mbarësinë e Zotit për pjesën e mbetur të ditës (pas faljes së tij) dhe nëse falet në trajtën e Namazit të Ishrakut / Ndriçimit1 pasohet me një shpërblim madhështor si ai i haxhit të plotë dhe umres së plotë; siç vjen në transmetimet profetike në vijim2:

Lexoni më tepër

VLERA E NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES Read More »

↓
Scroll to Top