GRUPE DHE FRAKSIONE ISLAME

MATURIDITË NË BALANCËN E EHLU SUNNETIT

MATURIDITË NË BALANCËN E EHLU SUNETIT

Maturiditë në peshoren e Ehlu Sunnetit

Përkufizimi i Maturidive:

MATURIDITË NË BALANCËN E EHLU SUNETIT

Emërtimi “El Maturidie/Maturiditë” përcaktohet tek Ebu Mensur El-Maturidiu [Maturid quhej vendlindja e tij pranë Semarkand-it që është një qytet i gjendur sot në shtetin e Uzbekistanit], i cili ka ndërruar jetë në vitin 333 Hixhri. Maturiditë janë një grup islam që aplikuan “Ilmu El-Kelamin – të ngjashme me filozofinë” për të konfirmuar realitetet e fesë dhe akides [besimit] islam, duke debatuar përmes fakteve dhe argumenteve logjike dhe “kelamije”, të cilat i përdorën si mjet për demontimin [rrëzimin] e rivalëve të tyre prej Muatezilëve, Kelamijve etj. Maturiditë kanë një sërë ndryshimesh bazike me Ehlus-Sunneh Uel Xhema’ah1 (Ithtarët e Praktikës Profetike të Unifikuar në të); ndërsa sa i përket ndryshimeve midis tyre dhe Esharive janë ekzaminuar rreth 60 të tilla, bazike dhe degëzuese, 13 prej të cilave janë bazike dhe disa prej këtyre të fundit janë thjesht në kontekstin e artikulimit”.

Lexoni më tepër