MIRËSIA E MUAJIT MUHARREM

AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

Numri i fetvasë: 307 AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

 AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

 Pyetje: AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

A lejohet agjërimi i plotë i Muharremit dhe muajve të tjerë të shenjtë?

 Përgjigjja: AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së  pari:  Agjërimi i muajit Muharrem

Në lidhje me agjërimin e muajit Muharrem, në një transmetim të vërtetë profetik vjen se Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Më i miri agjërim [vullnetar] pas [agjërimit të obliguar të] Ramazanit është muaji i Allahut, Muharremi; dhe namazi më i mirë pas farzit është namazi i natës.1

Lexoni më tepër
 

VLERA E MUAJIT MUHARREM

Numri i fetvasë: 277 VLERA E MUAJIT MUHARREM

Kategoria: MIRËSIA E MUAJIT MUHARREM

VLERA E MUAJIT MUHARREM

 Pyetje: VLERA E MUAJIT MUHARREM

Cila është vlera e muajit Muharrem?

 Përgjigjja: VLERA E MUAJIT MUHARREM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Ky muaj quhet Muharrem (EL-MUȞAR-REM) me kuptimin: “i ndaluar, i pacenueshëm”; pasi ndër arabët në epokën paraislame dhe po kështu ndër muslimanët në fillim të Islamit1, lufta në muajt e shenjtë (përfshirë Muharremin) ishte e ndaluar. Muharremi përbën muajin e parë të vitit hixhri / hënor dhe një prej katër muajve të shenjtë2.

Lexoni më tepër