MIRËSI TË TJERA TË DITËVE-MUAJVE-KOHËVE

DATA AGJËRIMESH VULLNETARE 2019-2020

Numri i fetvasë: 319 DATA AGJËRIMESH VULLNETARE 2019-2020

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

DATA AGJËRIMESH VULLNETARE 2019-2020

 Pyetje: DATA AGJËRIMESH VULLNETARE 2019-2020

A mund të na tregoni se cilat janë agjërimet kryesore vullnetare që mund të bëjë muslimani gjatë vitit 2019-2020?

 Përgjigjja: DATA AGJËRIMESH VULLNETARE 2019-2020

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Fillimisht do donim të sqaronim se datat e sigurta të kalendarit hixhri (hënor sipas islamit) varen tek shikimi i hënës së re të muajit të ri hënor, bazuar në faktin se shumica thuajse konsensuale e juristëve muslimanë – madje janë të shumtë dijetarët që përmendin se në këtë çështje ka ixhma1 (konsensus) të juristëve muslimanë2 – janë të mendimit se fillimi i muajit hënor realizohet kategorikisht kur pas perëndimit të diellit të ditës së 29-të të muajit ekzistues hënor, shikohet me sy të lirë hëna e re (e muajit të ri) nga së paku dy dëshmitarë të drejtë (dëshmitarë të besueshëm, të cilët nuk bëjnë mëkate madhore), teksa shikimi i hënës së re të Ramazanit, sipas mendimit më parësor, mjafton të jetë parë nga një dëshmitar i drejtë.

Lexoni më tepër
 

AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

Numri i fetvasë: 307 AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

 AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

 Pyetje: AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

A lejohet agjërimi i plotë i Muharremit dhe muajve të tjerë të shenjtë?

 Përgjigjja: AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së  pari:  Agjërimi i muajit Muharrem

Në lidhje me agjërimin e muajit Muharrem, në një transmetim të vërtetë profetik vjen se Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Më i miri agjërim [vullnetar] pas [agjërimit të obliguar të] Ramazanit është muaji i Allahut, Muharremi; dhe namazi më i mirë pas farzit është namazi i natës.1

Lexoni më tepër
 

DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Numri i fetvasë: 280 DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Kategoria: MIRËSITË E DITËVE-MUAJVE-KOHËVE

DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

 Pyetje: DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Cilat janë dispozitat kryesore në lidhje me muajt e shenjtë?

 Përgjigjja: DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dispozitat kryesore të muajve të shenjtë janë1:

a. Dispozita e madhërimit të muajve të shenjtë2

Muajt e shenjtë kanë qenë të madhëruar në ligjin hyjnor të ndjekur nga Ibrahimi dhe (djali i tij) Ismaili (Paqja qoftë mbi të dy!) dhe madhërimi i tyre vazhdoi në gjeneratat pasardhëse të tyre, ashtu që arabët i madhëronin këto muaj dhe e ndalonin luftën në to. Me ardhjen e fesë islame, do të miratohej në vijimësi madhërimi i këtyre muajve dhe të tillë kanë mbetur ato në Islam, ndaj muslimani lipset t’i afrohet Allahut të Lartësuar duke bërë në këto muaj sa të mundet agjërim vullnetar dhe vepra të tjera të mira të ligjëruara, si dhe duke u larguar nga çfarë ka ndaluar Allahu i Madhëruar.

Lexoni më tepër
 

MUAJT E SHENJTË-PËRKUFIZIMI-VLERA

Numri i fetvasë: 279 MUAJT E SHENJTË-PËRKUFIZIMI-VLERA

Kategoria: MIRËSITË E DITËVE-MUAJVE-KOHËVE

 MUAJT E SHENJTË-PËRKUFIZIMI-VLERA

 Pyetje: MUAJT E SHENJTË-PËRKUFIZIMI-VLERA

Cili është përkufizimi dhe kuptimi mbi muajt e shenjtë dhe cilat janë disa nga vlerat kryesore të tyre?

 Përgjigjja: MUAJT E SHENJTË-PËRKUFIZIMI-VLERA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përkufizimi i muajve të shenjtë1

Mbi muajt e shenjtë bëhet fjalë në thënien kuranore: “Vërtet, numri i muajve tek Allahu është dymbëdhjetë, sipas Librit të Allahut, që prej ditës kur krijoi qiejt dhe Tokën. Katër prej tyre janë të shenjtë, sipas besimit të drejtë. Prandaj, mos i bëni vetes dëm, duke i shkelur këta muaj! Megjithatë, luftoni të gjithë kundër idhujtarëve, ashtu si luftojnë ata të gjithë kundër jush. Ta dini se Allahu është me ata që ruhen nga gjynahet2 dhe në thënien profetike: “Koha është rrotulluar si forma e saj në ditën kur Allahu krijoi qiejt dhe tokën3; viti ka dymbëdhjetë muaj, katër prej të cilëve janë të shenjtë [të madhëruar / të pacenueshëm], tre janë varg: Dhul Kaa’de, Dhul Hixhxhe dhe Muharrem, kurse muaji Rexheb është mes dy Xhumadave dhe Shabanit.”4

Lexoni më tepër
 

VLERA E MUAJIT MUHARREM

Numri i fetvasë: 277 VLERA E MUAJIT MUHARREM

Kategoria: MIRËSIA E MUAJIT MUHARREM

VLERA E MUAJIT MUHARREM

 Pyetje: VLERA E MUAJIT MUHARREM

Cila është vlera e muajit Muharrem?

 Përgjigjja: VLERA E MUAJIT MUHARREM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Ky muaj quhet Muharrem (EL-MUȞAR-REM) me kuptimin: “i ndaluar, i pacenueshëm”; pasi ndër arabët në epokën paraislame dhe po kështu ndër muslimanët në fillim të Islamit1, lufta në muajt e shenjtë (përfshirë Muharremin) ishte e ndaluar. Muharremi përbën muajin e parë të vitit hixhri / hënor dhe një prej katër muajve të shenjtë2.

Lexoni më tepër
 

DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Numri i fetvasë: 267 DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Kategoria: DITËT E TESHRIKUT 11-13 DHUL HIXHE

DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

 Pyetje: DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Kam hasur në shumë literatura islame termin Ditët e Teshrikut (EJ-JEEMU ET-TESHRIIǨ). A mund të na flisni rreth këtyre ditëve, se cili është kuptimi, koha dhe vlera e tyre, si dhe cila është dispozita e agjërimit të tyre?

 Përgjigjja: DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

NATA E BERAETIT-MESIT TË MUAJIT SHABAN

Numri i fetvasë: 129 NATA E BERAETIT-MESIT TË MUAJIT SHABAN

Kategoria: MIRËSITË E DITËVE-MUAJVE-KOHËVE

 NATA E BERAETIT-MESIT TË MUAJIT SHABAN

 Pyetje: NATA E BERAETIT-MESIT TË MUAJIT SHABAN

Cilat janë vlerat dhe mirësitë e natës së mesit të muajit shaban dhe a lejohet të veçohet kjo natë me adhurim?

 Përgjigjja: NATA E BERAETIT-MESIT TË MUAJIT SHABAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Me natën e mesit të muajit shaban, synohet nata e 15-të e këtij muaji të kalendarit hënor, e cila njihet ndryshe si Nata e Beraetit, bazuar në faljen e Allahut që vjen në këtë natë për besimtarët me zemra të pastra nga idhujtaria dhe mllefi, falje e cila përmendet në disa transmetime profetike të konsideruara si të vlefshme për argument nga një numër dijetarësh muslimanë; ndërsa më konkretisht lidhur me pyetjen e parashtruar thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër
 

VLERA DHE MIRËSIA E MUAJIT SHABAN

Numri i fetvasë: 125 VLERA DHE MIRËSIA E MUAJIT SHABAN

Kategoria: MIRËSITË E DITËVE-MUAJVE-KOHËVE

 VLERA DHE MIRËSIA E MUAJIT SHABAN

 Pyetje: VLERA DHE MIRËSIA E MUAJIT SHABAN

Cila është vlera dhe mirësia e muajit shaban?

 Përgjigjja: VLERA DHE MIRËSIA E MUAJIT SHABAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Muaji shaban është muaji i tetë i kalendarit hixhri (sipas emigrimit profetik) dhe gjendet mes muajit rexheb dhe atij ramazan.

Lexoni më tepër