KAMATA-PALIGJSHMËRIA DHE TREGUESIT

TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

Numri i fetvasë: 310 TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

Kategoria: KAMATA-PALIGJSHMËRIA DHE TREGUESIT

 TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

 Pyetje: TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

A i lejohet muslimanit blerja në përgjithësi me kamatë prej jomuslimanëve në shtetet joislame, bazuar në mendimin e medh’hebit hanefi?

 Përgjigjja: TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mendimi i parë: Kontratat e ndaluara nga ligji islam (përfshirë ato kamatore) nuk lejohen, qoftë edhe me jomuslimanët në vendet / shtetet joislame

Lexoni më tepër
 

REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

Numri i fetvasë: 309 REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

Kategoria: VEPRIMET ME BANKAT

 REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

 Pyetje: REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

A lejohet që në vendet joislame muslimani në nevojë të marrë borxh kamator nga bankat për të blerë një shtëpi që i plotëson nevojat e tij familjare?

 Përgjigjja: REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR

Numri i fetvasë: 308 VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR

Kategoria: DISPOZITA TË BORXHIT

 VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR

 Pyetje: VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR

Prej shumë vitesh jetoj bashkë me babanë dhe vëllanë në një shtëpi në fshat e cila është në kushte të mira. Kohët e fundit babai dhe vëllai kanë marrë kredi me kamatë dhe kanë blerë shtëpi në qytet, gjë me të cilën unë nuk jam pajtuar. A më lejohet (a kam gjynah) që të ndahem nga ata dhe të qëndroj (banoj) në këtë shtëpi ku jam e të mos banoj te shtëpia tjetër (që është blerë me kamatë)?

Lexoni më tepër
 

PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Numri i fetvasë: 284 PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Kategoria: KUR BËHET OBLIGIM-DETYRIM ZEKATI

 PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

 Pyetje: PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Cilat janë kushtet bazë (të përgjithshme) të kapitalit (pasurisë / mallit) për të cilin duhet të përllogaritet nisabi (vlera pasurore obliguese e zekatit)?

 Përgjigjja: PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kushtet e përgjithshme të kapitalit apo pasurisë për të cilën duhet të përllogaritet nisabi (vlera pasurore obliguese e zekatit) janë si vijon1:

Lexoni më tepër
 

SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Numri i fetvasë: 87 SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Kategoria: PËRKUFIZIMI-DISPOZITA-LLOJET E KAMATËS

SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

 Pyetje: SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Do donim të na sqaronit rregullat apo dispozitat që duhen ditur nga muslimani, lidhur me shitblerjen apo këmbimin e kapitaleve (parave dhe mallrave), duke e ilustruar këtë sipas mundësisë me shembuj përkatës?

 Përgjigjja: SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

LLOJET-KUSHTET E KAPITALEVE KAMATORË

Numri i fetvasë: 86 LLOJET-KUSHTET E KAPITALEVE KAMATORË

Kategoria: KAMATA-PALIGJSHMËRIA DHE TREGUESIT

LLOJET-KUSHTET E KAPITALEVE KAMATORË

 Pyetje: LLOJET-KUSHTET E KAPITALEVE KAMATORË

Cilat janë llojet e atyre kapitaleve që sipas jurispudencës islame konsiderohen kapitale të llojit kamator dhe cilat janë kushtet sheriatike (ligjore islame) për shkëmbimin e tyre? Do të ishte mirë që këtë të na e shoqëronit me nga një shembull referent.

 Përgjigjja: LLOJET-KUSHTET E KAPITALEVE KAMATORË

Lexoni më tepër
 

BLERJA E SHTËPISË ME KAMATË BANKARE

Numri i fetvasë: 83 BLERJA E SHTËPISË ME KAMATË BANKARE

Kategoria: VEPRIMET ME BANKAT

BLERJA E SHTËPISË ME KAMATË BANKARE

 Pyetje: BLERJA E SHTËPISË ME KAMATË BANKARE

Jetoj në kurbet (emigracion) dhe më duhet të paguaj (të arkëtoj) muaj për muaj qeranë e banimit që më kushton 1500 euro. Në vend që të paguaj gjithë këtë shumë parashë, kisha dëshirë që të blejë një shtëpi këtu në kurbet nëpërmjet financimit të bankave? A është e lejuar në Islam që të blehet shtëpia, ose makina, ose diçka tjetër, nëpërmjet bankave?

Lexoni më tepër
 

MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

Numri i fetvasë: 85 MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

Kategoria: VEPRIMET ME BANKAT

MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

 Pyetje: MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

Duke qenë se paratë tona nuk mund t’i mbajmë në shtëpi për arsye sigurie, i kemi dërguar ato në një bankë greke me interes 0%. Cila është dispozita për mbajtjen e parave në bankat kamatore? Po në rrethana si këto që ju përmenda më sipër?

 Përgjigjja: MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME

Numri i fetvasë: 84 LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME

Kategoria: PËRKUFIZIMI-DISPOZITA-LLOJET E KAMATËS

LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME

 Pyetje: LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME

Kemi dëgjuar për kamatën tradicionale të njohur me termin e bankave si kredi. Por kemi dëgjuar se sipas Islamit ka edhe raste të tjera të shkëmbimeve tregtare dhe transaksioneve monetare, të cilat mund që konsiderohen kamatë. A mund të na i sqaroni më konkretisht llojet e kamatës nën këndvështrimin e jurisprudencës islame?

Lexoni më tepër
 

VËREJTJA E RËNDË HYJNORE NDAJ KAMATËS

Numri i fetvasë: 81 VËREJTJA E RËNDË HYJNORE NDAJ KAMATËS

Kategoria: KAMATA-PALIGJSHMËRIA DHE TREGUESIT

VËREJTJA E RËNDË HYJNORE NDAJ KAMATËS

 Pyetje: VËREJTJA E RËNDË HYJNORE NDAJ KAMATËS

Kemi dëgjuar mbi kamatën dhe faktin se ajo konsiderohet nga mëkatet më madhore në Islam dhe nga rreziqet më të mëdha që kërcënon jetën e shoqërisë muslimane në veçanti dhe asaj humane në përgjithësi. A mund të na përmendni argumentet islame që vërtetojnë se ku qëndron rreziku i kamatës?

Lexoni më tepër