KUSH NUK E KA OBLIGIM AGJËRIMIN

AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

Numri i fetvasë: 356 AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

Kategoria: I SËMURI-SËMUNDJA DHE AGJËRIMI

 AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

 Pyetje: AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

A duhet të agjëroj i sëmuri nga anemia (pagjakësia)?

 Përgjigjja: AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Agjërimi i të sëmurit nga anemia ose luhatja e tensionit

Lexoni më tepër
 

ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

Numri i fetvasë: 346 ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

Kategoria: MENSTRUACIONET-LEHONIA DHE AGJËRIMI

ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

 Pyetje: ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

A mund të na shpjegoni se si ndikojnë zakonet dhe lehonia femërore tek agjërimi i Ramazanit?

 Përgjigjja: ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Agjërimi i muajit të Ramazanit i obligohet gruas së paprekur nga gjërat që e pengojnë agjërimin. Më konkretisht prej këtyre penguesve janë zakonet dhe lehonia femërore, prandaj gruas së cilës i vijnë menstruacionet ose lehonia gjatë ditës së agjërimit, nuk i lejohet të agjërojë, por nëse pastrohet para agimit ajo e ka obligim ta agjërojë ditën e Ramazanit.

Lexoni më tepër
 

SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË

Numri i fetvasë: 192 SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË

Kategoria: SHTATZËNA-MËNDESHA DHE AGJËRIMI

 SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË

 Pyetje: SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË

Në shumë fletushka që flasin për agjërimin e Ramazanit, jepen njohuri të përgjithshme lidhur me agjërimin e nënës shtazënë dhe asaj që ushqen fëmijë me gji. A mund të na sqaroni në mënyrë të qartë dhe të argumentuar, se kur e kanë dhe kur jo të lejuar shtatzëna dhe gjidhënësja prishjen e agjërimit të Ramazanit?

Lexoni më tepër
 

SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

Numri i fetvasë: 136 SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

 Pyetje: SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

A lejohet që gjatë ditëve të agjërimit të muajit të Ramazanit të gatuaj a shërbejë për të ngrënë dhe pirë?

 Përgjigjja: SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Lejohet të shërbehet ushqim për ata që nuk agjërojnë me arsye1

Lexoni më tepër
 

PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Numri i fetvasë: 135 PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Kategoria: DISPOZITA TË TJERA-PRISHËSIT E AGJËRIMIT

PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

 Pyetje: PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Punoj në një punë të rëndë dhe desha të di se çfarë tolerimesh (lehtësirash) ka për mua në lidhje me agjërimin e Ramazanit?

 Përgjigjja: PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

KRITERI I SËMUNDJES LIRUESE NGA AGJËRIMI

Numri i fetvasë: 115 KRITERI I SËMUNDJES LIRUESE NGA AGJËRIMI

Kategoria: I SËMURI-SËMUNDJA DHE AGJËRIMI

KRITERI I SËMUNDJES LIRUESE NGA AGJËRIMI

 Pyetje: KRITERI I SËMUNDJES LIRUESE NGA AGJËRIMI

Kur quhet një sëmundje e rëndë, e tillë që të sëmurit i lejohet të mos agjërojë?

 Përgjigjja: KRITERI I SËMUNDJES LIRUESE NGA AGJËRIMI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shumica e juristëve muslimanë (përfshirë katër medh’hebet), janë të mendimit se prishja e Ramazanit lejohet vetëm në rastin e një sëmundje të rëndë.

Lexoni më tepër
 

KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Numri i fetvasë: 78 KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Kategoria:  OBLIGIMI I AGJËRIMIT-KUSHTET

KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

 Pyetje: KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Cila është domethënia e agjërimit? Kush e ka obligim agjërimin dhe kush nuk e ka obligim atë?

 Përgjigjja: KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Me termin islam agjërim kuptohet lënia e ushqimeve, pijeve dhe marrëdhënieve seksuale, nga momenti i agimit të ditës deri në perëndim të diellit, si adhurim ndaj Allahut. Qëllimi i vetëm i agjërimit të muslimanit është fitimi i kënaqësisë së Allahut, edhe pse përfitimet fiziko-shpirtërore të agjërimit janë të panumërta.

Lexoni më tepër
 

AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

Numri i fetvasë: 74 AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

Kategoria: HYRJA-PARATHËNIA E AGJËRIMIT

 AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

 Pyetje: AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

A pranohet agjërimi i atij personi që nuk fal namaz?

 Përgjigjja: AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit se, personi që nuk falet dhe e mohon faktin që namazi është detyrim (obligim) hyjnor, del nga Islami (bën felëshim).

Lexoni më tepër
 

AGJËRIMI DUKE NDALUAR ZAKONET ME ILAÇE

Numri i fetvasë: 73 AGJËRIMI DUKE NDALUAR ZAKONET ME ILAÇE

Kategoria: MENSTRUACIONET-LEHONIA DHE AGJËRIMI

AGJËRIMI DUKE NDALUAR ZAKONET ME ILAÇE

 Pyetje: AGJËRIMI DUKE NDALUAR ZAKONET ME ILAÇE

A bën të pihen ilaçe për ndalimin e zakoneve (menstruacioneve) gjatë Ramazanit, sidomos në rastin kur këto të fundit zgjasin shumë ditë, me qëllimin që të kryhet agjërimi i plotë i ditëve të Ramazanit?

 Përgjigjja: AGJËRIMI DUKE NDALUAR ZAKONET ME ILAÇE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

SI SHPAGON I PAMUNDURI PËR TË AGJËRUAR

Numri i fetvasë: 68 SI SHPAGON I PAMUNDURI PËR TË AGJËRUAR

Kategoria: PAAFTËSIA E PARESHTUR DHE AGJËRIMI

SI SHPAGON I PAMUNDURI PËR TË AGJËRUAR

 Pyetje: SI SHPAGON I PAMUNDURI PËR TË AGJËRUAR

Sa është kompensimi që duhet të jap për çdo ditë të paagjëruar personi që e ka të pamundur që të agjërojë (për një arsye të përhershme penguese nga agjërimi) dhe kur nxirret ky kompensim? A duhet që ky kompensim të jetë patjetër ushqim apo lejohet që ai të jepet edhe në të holla?

Lexoni më tepër