AGJËRIMI VULLNETAR

AGJËRIMI I MUAJIT MUHARREM

Numri i fetvasë: 366 AGJËRIMI I MUAJIT MUHARREM

Kategoria: MIRËSIA E MUAJIT MUHARREM

AGJËRIMI I MUAJIT MUHARREM

 Pyetje: AGJËRIMI I MUAJIT MUHARREM

A mund të na tregoni lidhur me agjërimin në muajin e Muharremit dhe a lejohet agjërimi i plotë i tij?

 Përgjigjja: AGJËRIMI I MUAJIT MUHARREM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Teksti profetik referent mbi këtë çështje është: “Më i miri agjërim [vullnetar] pas [agjërimit të obliguar të] Ramazanit është muaji i Allahut, Muharremi; dhe namazi më i mirë pas farzit është namazi i natës.”1

Lexoni më tepër
 

DATA AGJËRIMESH VULLNETARE 2019-2020

Numri i fetvasë: 319 DATA AGJËRIMESH VULLNETARE 2019-2020

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

DATA AGJËRIMESH VULLNETARE 2019-2020

 Pyetje: DATA AGJËRIMESH VULLNETARE 2019-2020

A mund të na tregoni se cilat janë agjërimet kryesore vullnetare që mund të bëjë muslimani gjatë vitit 2019-2020?

 Përgjigjja: DATA AGJËRIMESH VULLNETARE 2019-2020

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Fillimisht do donim të sqaronim se datat e sigurta të kalendarit hixhri (hënor sipas islamit) varen tek shikimi i hënës së re të muajit të ri hënor, bazuar në faktin se shumica thuajse konsensuale e juristëve muslimanë – madje janë të shumtë dijetarët që përmendin se në këtë çështje ka ixhma1 (konsensus) të juristëve muslimanë2 – janë të mendimit se fillimi i muajit hënor realizohet kategorikisht kur pas perëndimit të diellit të ditës së 29-të të muajit ekzistues hënor, shikohet me sy të lirë hëna e re (e muajit të ri) nga së paku dy dëshmitarë të drejtë (dëshmitarë të besueshëm, të cilët nuk bëjnë mëkate madhore), teksa shikimi i hënës së re të Ramazanit, sipas mendimit më parësor, mjafton të jetë parë nga një dëshmitar i drejtë.

Lexoni më tepër
 

AGJËRIMI I MUAJVE TË SHENJTË

Numri i fetvasë: 307 AGJËRIMI I MUAJVE TË SHENJTË

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

 AGJËRIMI I MUAJVE TË SHENJTË

 Pyetje: AGJËRIMI I MUAJVE TË SHENJTË

A mund të na tregoni lidhur me agjërimin në muajt e shenjtë dhe a lejohet agjërimi i plotë i tyre?

 Përgjigjja: AGJËRIMI I MUAJVE TË SHENJTË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Pëlqyeshmëria e agjërimit të plotë të gjithë muajve të shenjtë së bashku (ose veçuar) përbën mendimin më të fuqishëm të mbështetur nga shumica e juristëve muslimanë; kurse në mënyrë më të hollësishme në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon1:

Lexoni më tepër
 

A VLEN AGJËRIMI I DAUDIT PO U NDËRPRE

Numri i fetvasë: 304 A VLEN AGJËRIMI I DAUDIT PO U NDËRPRE

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

 A VLEN AGJËRIMI I DAUDIT PO U NDËRPRE

 Pyetje: A VLEN AGJËRIMI I DAUDIT PO U NDËRPRE

A mund të më tregoni për “agjërimin e Daudit (Paqja qoftë mbi të!)”, nëse unë dua ta praktikojë atë, a më lejohet që ta fillojë dhe pas dy ose tre muajsh, nëse më lind nevoja, t’ia prishi rendin (p.sh. ta shtyjë atë me një ose më shumë ditë për shkak të ndonjë rasti edhe pastaj ta vazhdojë prapë në rregull), apo duhet patjetër që ky agjërim të jetë vazhdimisht një ditë po dhe një ditë jo. Po në këtë kontekst desha të di se a ka ndonjë ditë të caktuar të javës kur duhet të fillohet “agjërimi i Daudit (Paqja qoftë mbi të!)” dhe a lejohet që ta kryej atë vetëm për disa muaj dhe pasi të pushojë një ose dy javë ta vazhdojë përsëri?

Lexoni më tepër
 

DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Numri i fetvasë: 280 DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Kategoria: MIRËSITË E DITËVE-MUAJVE-KOHËVE

DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

 Pyetje: DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Cilat janë dispozitat kryesore në lidhje me muajt e shenjtë?

 Përgjigjja: DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dispozitat kryesore të muajve të shenjtë janë1:

a. Dispozita e madhërimit të muajve të shenjtë2

Muajt e shenjtë kanë qenë të madhëruar në ligjin hyjnor të ndjekur nga Ibrahimi dhe (djali i tij) Ismaili (Paqja qoftë mbi të dy!) dhe madhërimi i tyre vazhdoi në gjeneratat pasardhëse të tyre, ashtu që arabët i madhëronin këto muaj dhe e ndalonin luftën në to. Me ardhjen e fesë islame, do të miratohej në vijimësi madhërimi i këtyre muajve dhe të tillë kanë mbetur ato në Islam, ndaj muslimani lipset t’i afrohet Allahut të Lartësuar duke bërë në këto muaj sa të mundet agjërim vullnetar dhe vepra të tjera të mira të ligjëruara, si dhe duke u larguar nga çfarë ka ndaluar Allahu i Madhëruar.

Lexoni më tepër
 

AGJËRIMI TË PREMTEN-6 DITËT E SHEUALIT

Numri i fetvasë: 261 AGJËRIMI TË PREMTEN-6 DITËT E SHEUALIT

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

 AGJËRIMI TË PREMTEN-6 DITËT E SHEUALIT

 Pyetje: AGJËRIMI TË PREMTEN-6 DITËT E SHEUALIT

A është i lejuar agjërimi i gjashtë ditëve të muajit Sheual nëse agjërimi bëhet në ditën e premte?

Përgjigjja: AGJËRIMI TË PREMTEN-6 DITËT E SHEUALIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shumica e juristëve muslimanë mendojnë se veçimi i të premtes me agjërim vullnetar është mekruh1 (i papëlqyshëm) dhe jo haram2.

Lexoni më tepër
 

VEÇIMI I TË DIELËS ME AGJËRIM

Numri i fetvasë: 260 VEÇIMI I TË DIELËS ME AGJËRIM

Kategoria: AGJËRIMI MEKRUH DHE AI HARAM

 VEÇIMI I TË DIELËS ME AGJËRIM

 Pyetje: VEÇIMI I TË DIELËS ME AGJËRIM

A është i lejuar agjërimi në ditën e dielë?

Përgjigjja: VEÇIMI I TË DIELËS ME AGJËRIM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mendimi i shumicës së juristëve muslimanë (që përbën edhe mendimin më të fuqishëm) është se agjërimi vullnetar i ditës së dielë (të premte dhe të shtunë) të veçuar me agjërim nga ditët e tjera, është mekruh1 (vepër e papëlqyeshme) dhe jo haram2 (veprim i ndëshkueshëm).3

Lexoni më tepër
 

VEÇIMI I TË PREMTES ME AGJËRIM

Numri i fetvasë: 259 VEÇIMI I TË PREMTES ME AGJËRIM

Kategoria: AGJËRIMI MEKRUH DHE AI HARAM

 VEÇIMI I TË PREMTES ME AGJËRIM

 Pyetje: VEÇIMI I TË PREMTES ME AGJËRIM

A është i lejuar agjërimi në ditën e premte?

Përgjigjja: VEÇIMI I TË PREMTES ME AGJËRIM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Veçimi i ditës së premte me agjërim

Fillimisht duhet ditur se dijetarët muslimanë e kanë përjashtuar nga papëlqyeshmëria veçimin e të premtes me agjërim të obliguar, si: rasti i kujt agjëron kaza (jashtë kohës përkatëse) një agjërim të mbetur nga Ramazani, ose zotohet të agjëroj një ditë në të cilën vjen / shërohet dikush dhe kjo ditë korrespondon të jetë e premte etj.1, ndërsa në lidhje me veçimin e ditës së premte me agjërim vullnetar, thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër
 

NJOHURI KRYESORE MBI ASHURANË

Numri i fetvasë: 222 NJOHURI KRYESORE MBI ASHURANË

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

 NJOHURI KRYESORE MBI ASHURANË

 Pyetje: NJOHURI KRYESORE MBI ASHURANË

Cili është kuptimi i fjalës Ashura (Dita e Ashures) dhe kur bie kjo ditë? A mund të na përçoni disa njohuri të përmbledhura në lidhje me Ashuranë, historikun e saj, agjërimin e saj etj.?

 Përgjigjja: NJOHURI KRYESORE MBI ASHURANË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

AGJËRIMI I 10-DITËSHIT TË DHUL HIXHES

Numri i fetvasë: 209 AGJËRIMI I 10-DITËSHIT TË DHUL HIXHES

Kategoria: MIRËSIA E DHJETËSHES SË PARË TË DHUL HIXH-XHES

AGJËRIMI I 10-DITËSHIT TË DHUL HIXHES

 Pyetje: AGJËRIMI I 10-DITËSHIT TË DHUL HIXHES

A është apo jo i pëlqyeshëm agjërimi i dhjetëditëshit të parë të Dhul Hixhes?

 Përgjigjja: AGJËRIMI I 10-DITËSHIT TË DHUL HIXHES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Me agjërimin e këtyre dhjetë ditëve, synohet agjërimi i nëntë ditëve të para të tyre1; më konkretisht lidhur me agjërimin e këtyre ditëve thuhet sa vijon2:

Lexoni më tepër