ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

REALITETI I RUKJES SË IBN XHIBRINIT

Numri i fetvasë: 322 REALITETI I RUKJES SË IBN XHIBRINIT

Kategoria: YSHTJET-NUSKAT-HAJMALITË

REALITETI I RUKJES SË IBN XHIBRINIT

 Pyetje: REALITETI I RUKJES SË IBN XHIBRINIT

A është e saktë se rukja e mëposhtme i përcaktohet shejkh Ibn Xhibrinit dhe a është në rregull që unë ta bëj atë vet në shtëpi? Pikërisht në lidhje me këtë çështje në një portal islam ka ardhur: Dijetari Ibn Xhibrin (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Kush është goditur nga mësyshi dhe nuk e di se kush e ka goditur dhe nuk mundet të marr nga gjurmët e tij, dhe kush ka sihër (magji) dhe nuk është larguar nga trupi i tij, le të marr enë me ujë dhe le të lexojë ai vet:

Lexoni më tepër
 

RUKJA-NGA KUSH-PËR KË-KUR-SA HERË BËHET

Numri i fetvasë: 315 RUKJA-NGA KUSH-PËR KË-KUR-SA HERË BËHET

Kategoria: YSHTJET-NUSKAT-HAJMALITË

 RUKJA-NGA KUSH-PËR KË-KUR-SA HERË BËHET

 Pyetje: RUKJA-NGA KUSH-PËR KË-KUR-SA HERË BËHET

Kam afër një familje muslimane që janë fillestarë në faljen e namazit. Falet djali dhe e jëma, ndërsa vajza kish pas qenë falur por e ka lënë pasi e ka parë dikush duke u falur. Unë mendova t’i këndoj suren El-Fatiha, 5 ajetet e para te sures El-Bekare, Ajetin Kursij, Suren El-Kafirun, El-Ihlas, El-Felek dhe En-Nas. Këto sure a mjaftojnë dhe si është më e mira që t’i këndoj, 3, 5 apo 7 herë?

Lexoni më tepër
 

KURIMI I MËSYSHIT E PREKJES NGA XHINDET

Numri i fetvasë: 102 KURIMI I MËSYSHIT E PREKJES NGA XHINDET

Kategoria: ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

 KURIMI I MËSYSHIT E PREKJES NGA XHINDET

 Pyetje: KURIMI I MËSYSHIT E PREKJES NGA XHINDET

A mund të na tregoni se çfarë duhet të bëjmë në rast se goditemi (prekemi) prej mësyshit, smirës apo xhindeve të lig?

 Përgjigjja: KURIMI I MËSYSHIT E PREKJES NGA XHINDET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nëse personi preket nga mësyshi, smira apo xhindet, shërimi i tij vjen, me lejen e Allahut të Madhëruar, nëse zbatohen me kujdes porositë e mëposhtme1:

Lexoni më tepër
 

DISPOZITA DHE SHENJAT E MËSYSHMARRJES

Numri i fetvasë: 101 DISPOZITA DHE SHENJAT E MËSYSHMARRJES

Kategoria: ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

DISPOZITA DHE SHENJAT E MËSYSHMARRJES

 Pyetje: DISPOZITA DHE SHENJAT E MËSYSHMARRJES

Cila ëshët dispozita për mësyshmarrësin dhe smirëziun? Cilat janë disa nga shenjat më të spikatura që vërtetojnë se personi është goditur prej mësyshit?

 Përgjigjja: DISPOZITA DHE SHENJAT E MËSYSHMARRJES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

ÇFARË BËN PERSONI QË MERR DIKË MËSYSH

Numri i fetvasë: 100 ÇFARË BËN PERSONI QË MERR DIKË MËSYSH

Kategoria: ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

ÇFARË BËN PERSONI QË MERR DIKË MËSYSH

 Pyetje: ÇFARË BËN PERSONI QË MERR DIKË MËSYSH

Çfarë duhet të veprojmë për të trajtuar një person që është marrë mësysh, kur dihet se kush është mësyshmarrësi ose ka dyshime të forta që vërtetojnë se pikërisht personi i dyshuar është ai që e ka marrë të lënduarin mësysh?

 Përgjigjja: ÇFARË BËN PERSONI QË MERR DIKË MËSYSH

Lexoni më tepër
 

MASAT PËR PARANDALIMIN E MËSYSHIT

Numri i fetvasë: 99 MASAT PËR PARANDALIMIN E MËSYSHIT

Kategoria: ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

MASAT PËR PARANDALIMIN E MËSYSHIT

 Pyetje: MASAT PËR PARANDALIMIN E MËSYSHIT

Cilat janë masat parandaluese që merren për të fituar mbrojtjen hyjnore prej prekjes apo dëmtimit prej mësyshit?

 Përgjigjja: MASAT PËR PARANDALIMIN E MËSYSHIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Tekstet hyjnore islame kanë theksuar një sërë masash parandaluese për të mos u prekur nga mësyshi, ku ndoshta më kryesoret janë udhëzimet hyjnore në vijim:

Lexoni më tepër
 

REALITETI I MËSYSHIT DHE LLOJET E TIJ

Numri i fetvasë: 98 REALITETI I MËSYSHIT DHE LLOJET E TIJ

Kategoria: ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

REALITETI I MËSYSHIT DHE LLOJET E TIJ

 Pyetje: REALITETI I MËSYSHIT DHE LLOJET E TIJ

A mund të na sqaroni në lidhje me të vërtetën e mësyshit dhe llojet e tij?

 Përgjigjja: REALITETI I MËSYSHIT DHE LLOJET E TIJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Profeti Muhamed (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Syri [mësyshi/dëmi i fuqishëm që shkakton ai] është një realitet [që ndodh në të vërtetë dhe lë pasoja tek uni dhe malli i njeriut]. Nëse diçka do t’i paraprinte kaderit [pra dëmi i mësyshit dhe çdo gjë tjetër ndodhin pashmangshmërisht sipas paracaktimit hyjnor dhe nuk mund të dalin jashtë tij], ai do të qe mësyshi [pra theksohet vërtetësia e dëmit të fuqishëm të tij]; nëse u kërkohet që të laheni [për shkak se keni marrë mësysh dikë], duhet të laheni1; në hadith vjen përmendja e faktit se mësyshi si çdo gjë tjetër ndodh vetëm sipas paracaktimit hyjnor, si kundërpërgjigje ndaj arabëve që pretendonin se syri dëmton vetvetiu.

Lexoni më tepër
 

DALLIMI MES MËSYSHIT DHE SMIRËS

Numri i fetvasë: 97 DALLIMI MES MËSYSHIT DHE SMIRËS

Kategoria: ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

DALLIMI MES MËSYSHIT DHE SMIRËS

 Pyetje: DALLIMI MES MËSYSHIT DHE SMIRËS

Si mund të bëhet dallimi mes prekjes së njeriut prej mësyshit dhe prekjes së tij prej smirës?

 Përgjigjja: DALLIMI MES MËSYSHIT DHE SMIRËS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Sqarimi i ndryshimeve kryesore mes mësyshit dhe smirës

Dijetarët muslimanë kanë theksuar këto ndryshime kryesore mes mësyshit dhe smirës:

Lexoni më tepër
 

SI NDODH PREKJA NGA MËSYSHI DHE SMIRA

Numri i fetvasë: 96 SI NDODH PREKJA NGA MËSYSHI DHE SMIRA

Kategoria: ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

SI NDODH PREKJA NGA MËSYSHI DHE SMIRA

 Pyetje: SI NDODH PREKJA NGA MËSYSHI DHE SMIRA

Si ndodh prekja e njeriut nga mësyshi dhe smira?

 Përgjigjja: SI NDODH PREKJA NGA MËSYSHI DHE SMIRA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Marrja mësysh (në arabisht “EL-ÂJN”) është një e vërtetë që bazohet në argumente të fuqishme autentike islame.

Lexoni më tepër