IMANI-BESIMI DHE PRISHËSIT E TIJ

QËNDRIMI NDAJ DYSHIMEVE FETARE

Numri i fetvasë: 22 QËNDRIMI NDAJ DYSHIMEVE FETARE

Kategoria: METODA SELEFISTE E IMANIT-TË BESUARIT

QËNDRIMI NDAJ DYSHIMEVE FETARE

 Pyetje: QËNDRIMI NDAJ DYSHIMEVE FETARE

Cili duhet të jetë pozicionimi i drejtë i muslimanit në lidhje me dyshimet apo kërshëritë e ngritura nga të tjerët, ose edhe nga ai vetë gjatë leximit të literaturave islame, mbi çështje që u përkasin bazave të fesë islame?

 Përgjigjja: QËNDRIMI NDAJ DYSHIMEVE FETARE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër