EMRAT-ATRIBUTET ABSOLUTE HYJNORE

EMRI HYJNOR-DHUL XHELAALI UEL IKRAAM

Numri i fetvasë: 343 EMRI HYJNOR-DHUL XHELAALI UEL IKRAAM

Kategoria: PËRMENDJE DHE LUTJE TË NDRYSHME

EMRI HYJNOR-DHUL XHELAALI UEL IKRAAM

 Pyetje: EMRI HYJNOR-DHUL XHELAALI UEL IKRAAM

Cili është kuptimi i thënies “Ja Dhel Xhelaali Uel Ikraam” dhe a është në rregull që kjo thënie të thuhet shpesh?

 Përgjigjja: EMRI HYJNOR-DHUL XHELAALI UEL IKRAAM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Thënia “Ja Dhel Xhelaali Uel Ikraam / O Zotëruesi (Merituesi) i Madhështisë dhe Fisnikërisë (plot Madhëri dhe Nderim je Ti)”, është prej emrave të Allahut të Madhëruar, i cili ka ardhur në Kuranin fisnik në suren (kaptinën kuranore) Er-Rahman, si vijon: “Qoftë i lartësuar emri i Zotit tënd, plot Madhëri dhe Nderim.1

Lexoni më tepër
 

A FOLI ALLAHU ME IBLISIN SI ME MUSAIN

Numri i fetvasë: 328 A FOLI ALLAHU ME IBLISIN SI ME MUSAIN

Kategoria: METODA SELEFISTE E ATRIBUIMIT HYJNOR

A FOLI ALLAHU ME IBLISIN SI ME MUSAIN

 Pyetje: A FOLI ALLAHU ME IBLISIN SI ME MUSAIN

A ka biseduar Allahu me Iblisin ashtu si me Musain, me zë?

 Përgjigjja: A FOLI ALLAHU ME IBLISIN SI ME MUSAIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Përpara se t’i japim përgjigje kësaj pyetjeje, do donim që të flisnim dy fjalë në lidhje me qëndrimin e duhur të muslimanit lidhur me pyetjet e kësaj natyre.

Lexoni më tepër
 

DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

Numri i fetvasë: 64 DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

Kategoria: DEFORMIMI-INTERPRETIMI I ATRIBUTEVE HYJNORE

DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

 Pyetje: DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

Cila është kundërpërgjigjja ndaj mohuesve të disa prej emrave dhe cilësive të përsosura hyjnore?

 Përgjigjja: DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Debati mes pohuesit të të gjitha cilësive hyjnore të ardhura në Kuran dhe Traditën Profetike (me arsyetimin se pohimi i tyre nuk nxjerr si domosdoshmëri trupëzimin/gjymtyrizimin e Zotit dhe përngjasimin e Tij me krijesën) dhe mohuesit të disa prej këtyre cilësive hyjnore (me arsyetimin se pohimi i tyre nxjerr si domosdoshmëri trupëzimin/gjymtyrizimin e Zotit dhe përngjasim e Tij me krijesën), ka rrjedhën në vijim (për të lexuar materialin e plotë klikoni këtu!):

Lexoni më tepër
 

THËNIA ZOTI ËSHTË TRUP POR JO SI KRIJESAT

Numri i fetvasë: 62 THËNIA ZOTI ËSHTË TRUP POR JO SI KRIJESAT

Kategoria: RREGULLAT PËR ATRIBUIMIN HYJNOR

THËNIA ZOTI ËSHTË TRUP POR JO SI KRIJESAT

 Pyetje: THËNIA ZOTI ËSHTË TRUP POR JO SI KRIJESAT

A ka ndonjë argument që vërteton se Allahu është trup? Zoti më faltë nëse është pyetje e gabuar, por nëse nuk mësohet besimi, ma merr mendja se nuk vlen adhurimi.

 Përgjigjja: THËNIA ZOTI ËSHTË TRUP POR JO SI KRIJESAT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

MENDIMI I EBU HANIFES RRETH ISTIUASË

Numri i fetvasë: 61 MENDIMI I EBU HANIFES RRETH ISTIUASË

Kategoria: METODA SELEFISTE E ATRIBUIMIT HYJNOR

MENDIMI I EBU HANIFES RRETH ISTIUASË

 Pyetje: MENDIMI I EBU HANIFES RRETH ISTIUASË

Cili është mendimi i imam Ebu Hanifes lidhur me pohimin se Allahu i Madhëruar është lartë të gjitha krijesave të Tij dhe më në veçanti mbi istiuanë (qëndrimin / ngritjen) e Allahut mbi Arsh.

 Përgjigjja: MENDIMI I EBU HANIFES RRETH ISTIUASË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

KUPTIMI I QËNDRIMIT TË ALLAHUT MBI ARSH

Numri i fetvasë: 60 KUPTIMI I QËNDRIMIT TË ALLAHUT MBI ARSH

Kategoria: RREGULLAT PËR ATRIBUIMIN HYJNOR

KUPTIMI I QËNDRIMIT TË ALLAHUT MBI ARSH

 Pyetje: KUPTIMI I QËNDRIMIT TË ALLAHUT MBI ARSH

Në Kuran përmendet se Allahu i Madhëruar qëndron mbi Arsh. Ky ajet, a është në kuptimin figurativ, apo Allahu i Madhëruar qëndron vërtet mbi Arsh?

 Përgjigjja: KUPTIMI I QËNDRIMIT TË ALLAHUT MBI ARSH

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

KUPTIMI ALEGORIK-FIGURATIV NË KURAN

Numri i fetvasë: 59 KUPTIMI ALEGORIK-FIGURATIV NË KURAN

Kategoria: KUPTIMI REAL DHE FIGURATIV NË KURAN

KUPTIMI ALEGORIK-FIGURATIV NË KURAN

 Pyetje: KUPTIMI ALEGORIK-FIGURATIV NË KURAN

A përmbajnë apo jo fjalët e Kuranit dhe Traditës Profetike kuptim alegorik (të tërthortë)? Cili është qëndrimi që duhet të mbajë muslimani lidhur me kuptimet e emrave dhe cilësive të Allahut të ardhura në Kuran dhe Traditën Profetike, pra a duhen marrë ato në kuptimet e tyre reale (të drejtpërdrejta), apo ka raste që ato duhet të merren në kuptimet e tyre figurative (të tërthorta)?

Lexoni më tepër